Bezula Kft.
Nyári plakátvadászat nyereményjáték

 Részvételi- és játékszabályzata

 

 1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Nyereményjáték szabályzat”) bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Bezula Kft., 1117 Budapest, Szerémi út 7. 1. em. A103. (a továbbiakban: „Szervező”).
 2. A Játékos: A Szervező által meghirdetett Játékban minden, a játék időtartama alatt a Facebookon és Instagramon, a megjelölt játékposztokra válaszoló felhasználó (a továbbiakban: „Játékos”, vagy „Játékosok”).
 3. A játékból ki vannak zárva: a Szervező munkavállalói, tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
 4. A játék időtartama: a Játék 2022.06.13. 00:01 órától 2022. 06. 19. 23.59-ig tart.
 5. A Játék menete:
  • A Szervező a Játékot a Bezula Kft. közösségi médiaprofiljain hirdeti meg.
  • A játék kérdése: „Hol található a képen látható FANAN-plakát?”
  • A játék részvételi feltétele, hogy Játékos a játék időtartama alatt helyesen válaszoljon a játék kérdésre a poszthoz tartozó kommentmezőben. Vagy lefényképezve a plakátot, a pontos helyszínt a poszt kommentjében való feltüntetésével.
  • A játékos hozzájárul, hogy amennyiben a sorsolás során nyertesként állapítják meg, abban az esetben a szervezők nyilvános posztban megjelölhetik, illetve megkereshetik közvetlen üzeneten keresztül a közösségi média üzenetkezelőjén keresztül.
 6. Nyeremények:
  • Sorsolt nyeremény (Nyeremény): a játék ideje alatt a játékos poszt alá helyesen kommentelők között egy darab, 10 ezer forint értékű FANAN termékválogatást sorsolunk ki, amit a Bezula Kft. saját futárszolgálatán keresztül juttat el a játékos címére sajátkezűleg.
  • A nyeremények sorsolására 2022. június 20-án kerül sor, számítógépes sorsolással. Szervező a sorsolás során összesen 1 nyertest és 3 pótnyertest sorsol ki. A nyerteseket Szervező legkésőbb 2022. június 21-én közvetlen Facebook üzenet vagy Instagram Direct üzenetben, és/vagy a nyilvános profilon megadott telefonon értesíti. A sorsolás eredménye a sorsolás napján felkerül a fanan.hu oldalra is.
  • Az a Nyertes, aki a Szervező által küldött üzenetre a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem válaszol, illetve három, különböző napon indított telefonhívások során nem elérhető, a Játékból kizárásra kerül és a Nyeremény átadását a Szervező az elsőként kihúzott, vagy soron következő pótnyertes részére bonyolítja le, egyező módon. A nyereményt a szerencsés Nyertesnek futárszolgálattal küldjük ki.
  • A nyeremények költség- és adóvonzata; a Nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget és – amennyiben a Nyeremény postai úton kerül megküldésre – a belföldi szállítás költségeit a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény átadásán, illetve a nyereményszolgáltatás biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
  • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjáték szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse, illetőleg a Nyereményt más azonos, vagy azt meghaladó értékű nyereménnyel helyettesítse. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. A Nyereményjáték szabályzat módosítását, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a fanan.hu oldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
 7. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal összefüggésben keletkezett károkért, ill. következményekért. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményt kizárólag a Nyertesnek adja át, kizárólag azokon az elérhetőségeken, amelyet Nyertes a kapcsolatfelétel során megadott. A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező Bezula Kft. hivatalos Facebook-oldalán nyilvánosan közölje a Nyertes nevét, illetve megadott adatai közül nevét és a nyertes lakcíméből a település nevét a nyertesek ismertetésekor és más módon is, de a játékkal összefüggésben nyilvánosságra hozza.

 

Szervező jogai

 1. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék esetleges hibáiból fakadó, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget.
 2. Szervező nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a Játék időtartama alatt a fanan.hu vagy a FANAN közösségi oldalai ideiglenesen, műszaki okok miatt nem érhető el, vagy nem megfelelően működik.
 3. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel során Nyereményjáték szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Nyereményjáték szabályzat megszegése esetén a Játékos kizárásra kerül.
 4. A Játékos a Játékban való részvételével, azaz a kupon kódjának elküldésével és az adatlap kitöltésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
 5. Záró rendelkezések: a Játékot a Facebook és az Instagram üzemeltetője, a META Platforms Inc. nem szponzorálja, nem támogatja, annak menetére nincsen hatással. A Játék szervezésében META Platforms Inc. nem vesz részt és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a META Platforms Inc.-nek, így a META Platforms Inc. a játék tekintetében adatkezelőnek sem minősül.
 6. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók.
 7. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Nyereményjáték szabályzatnak és az adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően használható fel. A Játékos által megadott információk csak a jelen Nyereményjáték szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva.
 8. Amennyiben a jelen Nyereményjáték szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Nyereményjáték szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Nyereményjáték szabályzat érvénytelen rendelkezése helyébe a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó kikötése lép.

 

Kelt: Budapest, 2022.június.07.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató a Játék lebonyolítása során kezelt személyes adatokról

 

 1. Szervező ez úton tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játék lebonyolítása során a Játékosok által megadott személyes adatokat kezeli a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadásának idején.
 2. Az adatkezelés kizárólagos célja a Játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, továbbá a nyertes személyek esetében a nyertesek értesítése, a nyeremény átvételének lehetővé tétele, a nyertesek nevének közzététele, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.
 3. A kezelt adatok köre: a Játékosok által a részvételi űrlapon megadott adatok, úgymint név, e-mail cím, telefonszám és lakcím.
 4. Az adatkezelés jogalapja a Játékos Játékban való részvételével kifejezett önkéntes hozzájárulása, valamint a Szervező és Játékosok azon jogos érdeke, amely a sorsolás eredményének közzétételéhez és az arról való értesüléshez fűződik.
 5. Játékos adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
 6. A játék teljes időtartama alatt Adatkezelőnek minősül a Szervező, míg a szervező alvállalkozói a Játékban és az adatok kezelésében adatfeldolgozóként vesznek részt.
 7. A nyertes Játékosok nevét és lakcíméből a település nevét (Minta József, Mintafalu formában) a sorsolást követően Szervező nyilvánosságra hozza.
 8. A nyertes azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.
 9. Adatbiztonság: A Szervező az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, idő előtti törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint a technikai és szervezési intézkedések megtételéről az adat- és titokvédelmi szabályok maradéktalan betartásával.
 10. Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat Szervező a Játékos által történt megadásától a nyertesek kisorsolását követő hetedik nap végéig, a pótnyertesek esetében négy hétig, nyertesek esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli, majd végérvényesen törli.

11.  Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

 • Játékos bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, saját magára vonatkozó személyes adatokról. Szervező Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékosra vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számítva legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
 • Játékos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szervező munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
 • Szervező a Játék időtartama alatt bármikor, tehát a 10. pontban jelzett törlési időnél hamarabb is törli a személyes adatot, ha Játékos hozzájárulását írásban visszavonja, a törlést Játékos kifejezetten kéri, vagy ha az adat törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A 10. pontnál korábbi adattörlés automatikusan egyben a Játékos Játékban való részvételének végét is jelenti, Valamint az adattörlési kérelemmel a Játékos elismeri, hogy nyereményre semmilyen körülmények között nem jogosult.
 • A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Játékost, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Játékos jogos érdekét nem sérti.
 • A Játékos a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Bezula Kft., 1117 Budapest, Szerémi út 7., info@fanan.hu
 • A Játékos jogainak megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • Játékos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
 • Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu) fordulhat.

Budapest, 2022. június 07.

Fanan, Bezula Kft.

Szervező